WE SHALL NEVER SURRENDER ! - Antoni ......

I  MUSISZ  DALEJ  WALCZYĆ  JAK  LEW   !
Kraj

WE SHALL NEVER SURRENDER !
- Nie poddamy się NIGDY !

" Antoni "

Jesteś Jak - RYCERZ NIEZŁOMNY....
Jesteś Jak - KONRAD WALLENROD....
Jak - OBROŃCA OBLĘŻONEJ TROI....
Jak - HONOR WDÓW I SMOLEŃSKICH SIEROT !

Płaczesz nad losem Polski...
I Walczysz O NIĄ ! Jak LEW....
kąsają CIĘ stada szakali,
zastępy nieludzkich ścierw !

MASZ wszystkich - ich przeciwko SOBIE,
BO JESTEŚ RYCERZEM PRAWDY.
oni - pro ruskim badziewiem,
godnym tylko pogardy !

Jest tak - jak tutaj MÓWISZ :
- SMOLEŃSK TO BYŁ AKT WOJNY !
Morderstwo POLSKICH ELIT !
czyn zdrajców i Rosji - czyn zbrojny !

Jedno wielkie kłamstwo i mity
próbują nam po zbrodni wcisnąć !
" rząd polski ", p - rezydent i świty
zdeptać chcą NIEZAWISŁOŚĆ ! ! !

TY JESTEŚ PRAWYM POLAKIEM !
Przeciw TOBIE zastępy zdrajców !
premier POLSKI - fałszywym pętakiem....
A TY WALCZYSZ O ZIEMIĘ OJCÓW !

I MUSISZ DALEJ WALCZYĆ JAK LEW !
Z TOBĄ SERCE NARODU BĘDZIE !
Walczyć MUSISZ O KOCHANĄ OJCZYZNĘ.....
Antoni - NEVER SURRENDER !

Adam Szeluga

Biografia
Zamów biuletyn
Kontakt

Start
Praca Poselska
Poseł w Sejmie
Oświadczenia poselskie
Pytania w sprawach bieżących
Interpelacje poselskie
Głosowania
W mediach
Audycje
Galeria zdjęć
Wywiady
Biografia
Okręg piotrkowski
Piotrków Trybunalski
Poseł w okręgu
Biuro Posła
Prezydent Kaczyński w Piotrkowie
Antoni Macierewicz w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich
17 września u OO. Bernardynów
X Konkurs Recytatorski Rzeczpospolita Niepodległa
Poseł na Uniwersytecie w Piotrkowie
62 rocznica mordu Żołnierzy Wyklętych
Poseł odwiedza gminy
Spotkanie opłatkowe
Konferencja Posła
Obchody 3 maja w Piotrkowie
Poseł na Bąkowej Górze
Poseł w Poświętnem
Spotkanie Posła z mieszkańcami Piotrkowa
Spotkanie z Posłem
Kontakt
Zamów biuletyn
Linki
Spis procesów

Start arrow Spis procesów
Spis procesów Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Bartek
28.09.2009.
Prezentujemy Państwu fragmenty uzasadnień
wyroków niektórych spraw sądowych
wytoczonych Ministrowi Antoniemu
Macierewiczowi za Raport z likwidacji WSI.
Zachęcamy do zapoznania się z tym
materiałem.

Publikujemy fragmenty uzasadnień niektórych wyroków spraw dotyczących likwidacji WSI wygranych przez Ministra Antoniego Macierewicza. Z uzasadnień wynika, że Raport został sporządzony zgodnie z prawem, a prawdziwość faktów tam opisanych nie została skutecznie podważona.
POWÓDZTWO

STATUS

WYROK

SĄD
Mariusz WALTER

WYGRANA Antoniego Macierewicza

nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:

„Sąd stoi na stanowisku, że Raport jest dokumentem szczególnej rangi. Sporządzony przez ustawowo do tego powołany organ jakim jest Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej i przez niego podpisany.”
„Osoby, które były wysłuchiwane przez komisję były pouczone o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Komisja miała obowiązek gromadzenia dokumentów, w szczególności dokumentów operacyjnych WSI oraz poprzedników WSW i II Zarządu Sztabu. Komisja miała dostęp do dokumentów ściśle tajnych i operacyjnych, i na podstawie ustawy była upoważniona do zapoznania się z nimi.”
„Pozwany Antoni Macierewicz udzielając wywiadu na temat działania WSI oraz genezy ITI opierał się na „Raporcie” i wiedzy, którą posiadał jako jej Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej.”
„Nie można więc mówić o bezprawnym naruszeniu dóbr osobistych skoro pozwany wykonywał prawo. Sporządzenie i publikacja Raportu była działaniem na podstawie ustawy a więc wyłączającym bezprawność.”

ITI

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Apelacyjny w Warszawie
UZASADNIENIE WYROKU:

„Sąd dokonał wszechstronnej oceny materiału dowodowego nie przekraczając zasady swobody przy ocenie dowodów.”
„(...) w sprawie niniejszej do naruszenia dobra osobistego powódki nie doszło (...)”
„(...) pozwany zawierając w wywiadzie informacje co do genezy powodowej spółki, wpływu na jej powstanie Zarządu II Sztabu Generalnego, informował w istocie o treści Raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI. Pozwany odnosił się nie tylko do treści zasadniczej części raportu, ale również do treści aneksów stanowiących integralną część Raportu, w tym również do treści protokołu z wysłuchania Grzegorza Żemka.”
„Pozwany nie wykraczał w udzielonym wywiadzie poza informacje zawarte w Raporcie.”

Jan WEJCHERT

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Apelacyjny w Warszawie
UZASADNIENIE WYROKU:

„Działanie pozwanego nie było (…) działaniem bezprawnym (...)”

„Samo wyrażenie przez powoda twierdzenia, że dokument urzędowy zawiera treści niezgodne z prawdą nie podważa jego mocy dowodowej, konieczne jest bowiem udowodnienie przez stronę zaprzeczającą prawdziwości dokumentu, że zawarte w nim oświadczenie jest niezgodne z prawdą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003r. Sygn. Akt II CKN 247/01).”

Edmund OCHNIO

WYGRANA Antoniego Macierewicza

nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:

„Wskazać należy, że powód przyznał fakt współpracy z WSI (...)”

„Powód mógł się spodziewać publikacji swojego nazwiska w raporcie, gdyż teoretycznie publikacji swojego nazwiska w raporcie może się spodziewać osoba, która współpracowała z żołnierzem lub pracownikiem WSI w dobrej wierze, ale zabrakło jej czujności, by przewidzieć uczestnictwo w działaniach przekraczających zakres kompetencji WSI (...)”
„Raport na każde stwierdzenie przywołuje konkretny dokument pozwalający na znalezienie go w archiwum (...)”
„Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie wykazano, że raport w odniesieniu do osoby powoda wykracza poza materię obiektywnie potrzebną do uzyskania należytej orientacji w badanym przedmiocie.”
„Pozwany działał jako funkcjonariusz państwowy i nie nadużył swoich uprawnień.”
„Antoni Macierewicz jako Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej działał w ramach obowiązującego porządku prawnego, w sposób i w formie określonej w ustawie.”

Tomasz ROMANIUK

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:

„Brak jest (…) podstaw do przyjęcia, że informacje zawarte w raporcie przy nazwisku powoda – są nieprawdziwe.”
„W sytuacji kiedy sam powód nie kwestionował prawdziwości podanych w raporcie informacji odnośnie nawiązania współpracy, przekazywania informacji – a jedynie bagatelizował ich znaczenie – to nie można mówić o naruszeniu dobrego imienia, czy reputacji powoda – skoro informacje są prawdziwe.”

Marcin KRZYSZYCHA

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:

„Marcin Krzyszycha był pracownikiem Wojskowych Służb Informacyjnych (bezsporne).”
„Władza ustawodawcza RP stwierdziła, że dla pełnego przeprowadzenia tej reformy konieczne jest umożliwienie obywatelom polskim zapoznania się z takimi działaniami likwidowanych służb, które współdziałając w przeszłości ze służbami, dobrowolnie wykonywały czynności wspomagające realizacje pozaprawnych celów byłych służb specjalnych (…)”
„Na obecnym etapie postępowania wykazano brak legitymacji procesowej Antoniego Macierewicza (…) wykazał on brak bezprawności działania w zakresie zarówno informacji podanych w Raporcie, jak również w zakresie jego stworzenia czy też w zakresie jego opublikowania.”

Krzysztof KLUZEK

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:

„Powód pismem z dnia 28 marca 2008r. Cofnął pozew w stosunku do pozwanego Antoniego Macierewicza (...)”

Edmund OCHNIO

WYGRANA Antoniego Macierewicza

nieprawomocne

Sąd Apelacyjny w Warszawie
UZASADNIENIE WYROKU:

„Edmund Ochnio był współpracownikiem wywiadu wojskowego, a następnie Wojskowych Służb Informacyjnych.”
„Zachodziły (…) uzasadnione podejrzenia, że w trakcie swojego istnienia WSI podejmowały działania zagrażające (…) bezpieczeństwu.”
„(...) jednym ze skutków angażowania w ten proceder służb cywilnych i wojskowych było podejmowanie handlu z przedstawicielami ugrupowań terrorystycznych.”
„Sąd Okręgowy stwierdził, że powód miał brać udział w organizacji nielegalnego handlu bronią z mafią rosyjską oraz arabskimi ugrupowaniami terrorystycznymi.”
„(...) nie można zarzucić pozwanemu jakichkolwiek bezprawnych działań naruszających dobra osobiste w odniesieniu do powoda. Działanie pozwanego nie miało cech bezprawności i zawinienia wobec osoby powoda. Pozwany wypełniał jedynie swoje obowiązki jako funkcjonariusz państwowy (...)”

ITI

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:

„Powództwo nie jest zasadne i podlega oddaleniu.”
„Tymczasem w niniejszej sprawie w ocenie Sądu w ogóle nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, poza tym zaś działaniu pozwanego nie można przypisać bezprawności, ponieważ stanowiły one jedynie wykonanie przysługujących stronie pozwanej uprawnień dozwolonych obowiązków. Wobec powyższego powód nie może skutecznie domagać się ani zadośćuczynienia, ani odszkodowania, ani zobowiązania do złożenia oświadczenia woli o określonej treści.”

Jan WEJCHERT

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:

„Powództwo nie jest zasadne i podlega oddaleniu.”
„W niniejszej sprawie w ocenie Sądu działanie pozwanego nie miało cech bezprawności i zawinienia wobec osoby powoda.”
„W ocenie Sądu pozwany działał w granicach swoich uprawnień i obowiązków, co w świetle powyższych rozważań oraz przepisu art. 24 kc wyłącza bezprawność ewentualnych naruszeń.”
„(...) w niniejszej sprawie w ocenie Sądu w ogóle nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda (...)”

Wojciech POGONOWSKI

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, IX Wydział Grodzki
UZASADNIENIE WYROKU:

„Należy podkreślić, że oskarżony jako Przewodniczący komisji był uprawniony i zobowiązany do sporządzenia raportu dotyczącego nieprawidłowości w byłych służbach WSI. W takiej sytuacji przyjęcie, iż oskarżony mógł działać choćby z ewentualnym zamiarem popełnienia czynu z art. 212 par. 2 kk musiałoby być uzasadnione konkretnymi dowodami (…) Oskarżyciel prywatny nie wskazał natomiast takich dowodów (...)”

Krzysztof KLUZEK

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, II Wydział Karny
UZASADNIENIE WYROKU:

„(...) z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela, niniejsze postępowanie winno być na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 9 kpk umorzone.”

Krzysztof POLKOWSKI

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd

Pozew odrzucony

Maciej GÓRSKI

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd

Pozew odrzucony

Edward MIKOŁAJCZYK

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział Karny
UZASADNIENIE WYROKU:

„Zażalenie pełnomocnika oskarżyciela prywatnego nie jest zasadne i nie mogło doprowadzić do zmiany zaskarżonego postanowienia."

„W ocenie Sądu odwoławczego w sprawie występuje negatywna przesłanka w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela.”

Wojciech POGONOWSKI

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział karny
UZASADNIENIE WYROKU:

„Zażalenie pełnomocnika oskarżyciela prywatnego nie jest zasadne.”
„W ocenie Sądu odwoławczego w sprawie występuje negatywna przesłanka w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela.”

Krzysztof BIERNAT

WYGRANA Antoniego Macierewicza

Postanowienie prawomocne

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, IX Wydział Grodzki
UZASADNIENIE WYROKU:

„Na podstawie analizy sprawy Sąd uznał, iż w zachowaniu oskarżonego nie można dopatrzeć się znamion czynu zabronionego.”
„W ocenie Sądu zawarcie w przedmiotowym Raporcie informacji o określonej treści nie stanowi czynu zabronionego, gdyż wynika z uprawnień jakie sformułowane są w przepisach rangi ustawowej.”
„Antoni Macierewicz zobowiązany był do sporządzenia tego dokumentu i uczynił to, kierując się wyłącznie wiedzą nabytą w trakcie działań Komisji Weryfikacyjnej oraz w oparciu o materiały zgromadzone przez tą Komisję.”

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart

10
Średnio: 10 (4 głosy)
portret użytkownika Gaga

Tak, a ta prawda nie

Tak, a ta prawda nie przeminie z wiatrem .

http://www.youtube.com/watch?v=VSSa4gk4Kk8&featu...

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Pan Antoni Macierewicz

Byłem kiedyś na spotkaniu z Panem Antonim Macierewiczem i już wtedy zrozumiałem kogo i czego obawia się tusk i jego mafia -  kocia morda rudego zdrajcy zmienia się szybko i mocno obnaża jego parszywe oblicze.

Najwyższe uznanie dla Pana Antoniego.

Bóg-Honor-Ojczyzna

Wiersz udany!

Daani :)

A posel Macierewicz,wykonuje dobrze swoje obowiazki jako szef komisji ds Smolenska,ale moglby troche uwagi rowniez poswiecic innym sprawom kraju,a szczegolnie zastanowic sie nad tym, czym jest lobbing i obezwladnianie politykow nagrodami od biznesu mediaslnego w szczegolnosci-.Tusk takze- i co wynika z faktu,ze praca w parlamencie powinna byc wylaczniue sluzba publiczna, a nie targowiskiem proznosci i firmowaniem okreslonych kregow biznesowych...