POLSKA PRZEDMURZEM CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPY

MATKA BOSKA KRÓLOWA POLSKI
Ogłoszenie

POLSKA PRZEDMURZEM CHRZEŚCIJAŃSTWA
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=c...

Antemurale christianitatis – Przedmurze chrześcijaństwa.

Sława Polski powszechnego wśród europejskich elit przekonania, że Polska stoi na straży chrześcijańskiej Europy.

Sława Polski – antemurale christianitatis – rosnąć będzie głównie dzięki obcym pisarzom, takim jak: humanista i dyplomata Filip Buonacorsi, zwany Kallimachem, wybitni humaniści Sebastian Brant, Niccolò Machiavelli i Erazm z Rotterdamu.

LIGA OBRONY SUWERENNOŚCI
ZARZĄD GŁÓWNY
LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 p.1/2; tel. 501 813 770, tel./fax: 58 511 00 11
www.lospolski.pl; e-mail: lospolski@lospolski.pl

PRZESŁAŁA OŚWIADCZENIE KTÓRE PONIŻEJ PREZENTUJĘ:

O Ś W I A D C Z E N I E

W sprawie obrony krzyża i najświętszych narodowych
wartości.

W ostatnim czasie, prowadzona od wielu lat ofensywa środowisk lewackich i libertyńskich, wymierzona w chrześcijańską religię, kulturę i tradycję, stanowiące ważny składnik tożsamości Narodu Polskiego, w instytucję Kościoła katolickiego i duchowieństwo, wreszcie w krzyż, który jest symbolem wyznawanej przez większość Polaków wiary, przybrała bardzo na sile.

Wspólnota wiernych była już wcześniej obiektem wściekłych ataków propagandowych i plugawych nagonek medialnych, przypominających najczarniejsze lata walki z religią i Kościołem z okresu PRL-u.

Tym razem wojujący ateiści przypuścili atak na krzyż zawieszony (w październiku 1997 roku) w Sejmie, a nowym polem walki o wolność wyznawania naszej religii stała się sala sądowa.

Awanturnicy wywodzący się z Ruchu Palikota podjęli już w 2011 roku w parlamencie próbę przeforsowania decyzji o usunięciu krzyża z sali obrad plenarnych, ale przegrali ją z kretesem, nie uzyskując poparcia zdecydowanej większości posłów, którzy słusznie ocenili ich inicjatywę, jako przejaw awanturnictwa politycznego.

Byli też sprawcami wielu innych skandali, bulwersujących i gorszących polską opinię publiczną. Natomiast podjęta przez nich walka z krzyżem w Sejmie ma znacznie poważniejszy wymiar, ponieważ chcą w ten sposób stworzyć precedens, który w przyszłości ma ułatwić im realizację niecnego planu zmierzającego do całkowitego usunięcia chrześcijańskich symboli religijnych z przestrzeni publicznej naszego kraju.

W związku z tym próbują przeforsować swoje chore wizje na salach sądowych, zapowiadają też złożenie pozwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Dlatego Liga Obrony Suwerenności, w obliczu nasilających się ataków na wszelkie aspekty polskiej religijności, przyjęła z zadowoleniem wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który oddalił powództwo posłów Ruchu Palikota, domagających się usunięcia krzyża z Sejmu.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że krzyż jest symbolem religijnym, ale nie można pomijać jego znaczenia jako symbolu kultury i tożsamości narodowej oraz, że wolność religijna ma wymiar nie tylko prywatny, ale też publiczny, a więc eksponowanie krzyża w miejscach publicznych wchodzi w zakres dopuszczalnego uzewnętrzniania uczuć religijnych.

Sąd stwierdził ponadto, że obecność symbolu religijnego w miejscu publicznym, np. w Sejmie, nie narusza swobody sumienia i niczyich dóbr osobistych.

Wyrok ten, w naszej opinii, ma ogromne znaczenie dla wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, ale także dla przedstawicieli innych wyznań, ponieważ z jednej strony daje nauczkę tym, którzy, nadużywając prawa dla partykularnych celów, chcieli wywołać konflikt społeczny na tle wyznaniowym i w ten sposób zbić kapitał polityczny. Z drugiej zaś przyczynia się do ugruntowania wolności religijnej w Polsce i wzmocnienia ochrony odwiecznych wartości, zwyczajów, tradycji i kultury naszej narodowej wspólnoty.

Liga Obrony Suwerenności uznaje kultywowanie tradycji i pobudzanie narodowej tożsamości za bardzo ważne zadania służące umacnianiu zwartości i siły Narodu Polskiego.

Zwracamy się więc z apelem do wszystkich Polaków o dochowanie wierności narodowym wartościom i o mobilizację w obronie naszych najświętszych symboli.

Jeśli bowiem pozostaniemy bierni wobec podłości, jakiej doświadczyliśmy od osobników niegodnych tego, aby zasiadać w ławach poselskich, to w niedalekiej przyszłości podejmą oni działania zmierzające do wyrugowania z przestrzeni publicznej wszystkich aspektów polskiej religijności i partiotyzmu, których przecież nie da się rozdzielić.

Dlatego, że jak stwierdził Roman Dmowski: katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę.

Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.

Gdańsk, dn. 22 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności
Wojciech Podjacki

Z UPOWAŻNIENIA LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI ZARZĄD GŁÓWNY W GAŃSKU PODAŁ DO DRUKU ALEKSANDER SZUMAŃSKI 28 STYCZNIA 2014 ROKU

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 p.1/2; tel. 501 813 770, tel./fax: 58 511 00 11
www.lospolski.pl; e-mail: lospolski@lospolski.pl

10
Średnio: 10 (3 głosy)